Certyfikacja szkółek piłkarskich PZPN

przez Olaf

Od niedawna Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi program certyfikacji szkółek piłkarskich. Ośrodki treningowe otrzymując certyfikat mogą udowodnić wysoki poziom szkolenia oraz liczyć na wsparcie finansowe. Warto więc znać zasady przyznawania certyfikatów. Do tej pory przeprowadzono dwa cykle certyfikacji. Na co musi zwrócić uwagę każda szkółka aplikująca do programu?

Kiedy startuje trzeci cykl?

Oficjalna data nie jest jeszcze znana. Przewiduje się, że nabór do trzeciego cyklu zacznie się we wrześniu 2021 roku. PZPN zobowiązany jest ogłosić start programu na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem rejestracji. Warto więc uważnie śledzić strony związku.

Kto może przystąpić?

W programie może uczestniczyć każda szkółka, która spełnia łącznie te kryteria:

 1. jest klubem sportowym;
 2. posiada sekcję piłki nożnej;
 3. jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej;
 4. samodzielnie prowadzi szkolenie chociaż jednej grupy wiekowej U6-U13 od co najmniej dwóch lat;
 5. posiada chociaż jedną drużynę U6-U13 uczestniczącą w krajowych lub wojewódzkich rozgrywkach związkowych;
 6. ma zawarte ważne i skuteczne umowy:
  1. z trenerami szkółki;
  2. na korzystanie z infrastruktury szkoleniowej.

Co oznaczają poszczególne kryteria?

Klubem sportowym może być tylko osoba prawna. Do programu mogą więc przystąpić szkółki działające w formie spółki z o.o. albo akcyjnej, stowarzyszenia, fundacji czy uczniowskiego klubu sportowego. Certyfikatu nie mogą uzyskać szkółki prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki osobowej (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Podmioty te powinny jak najszybciej przekształcić szkółkę w osobę prawną.

Sekcja piłki nożnej to wszystkie te elementy, które pozwalają na prowadzenie klubu piłkarskiego. Sekcja obejmuje przede wszystkim zespoły piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach PZPN z ramienia jednego klubu, w takiej liczbie w jakiej wymagają tego przepisy związkowe.

Członkiem PZPN jest każdy kto o stosowne członkostwo się ubiegał i został przyjęty. Nie jest do tego niezbędna korespondencja bezpośrednio z PZPN – członkostwo przyznaje zwykle wojewódzki związek piłki nożnej. Trzeba jednak pamiętać, że w pierwszym cyklu nie było tego wymogu i nie każda szkółka jest członkiem związku. Członkostwo nie jest też nadawane automatycznie.

Prowadzenie szkolenia drużyn młodzieżowych musi być wykonywane samodzielnie przez szkółkę. Wyklucza to możliwość powierzenia takiego szkolenia innym podmiotom. Co więcej, takie samodzielne szkolenie musi trwać nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie dwa sezony. Jeżeli w ciągu ostatnich dwóch lat szkolenie młodzieży powierzono innemu podmiotowi to kryterium nie jest spełnione.

Chociaż jedna prowadzona przez szkółkę drużyna musi uczestniczyć w rozgrywkach związkowych. Drużyna ta musi być zgłoszona w sezonie, w którym szkółka ubiega się o certyfikat i brać udział w rozgrywkach przez cały czas obowiązywania certyfikatu.

Szkółka musi być wyraźnie wskazana jako posiadacz boisk i innych terenów prowadzenia treningów. Kłopotów z tym nie będą mieli właściciele, najemcy ani dzierżawcy nieruchomości szkoleniowych. Podmioty bezumownie korzystające z hal i boisk nie będą jednak miały możliwości otrzymania certyfikatu. Należy więc zadbać o zawarcie odpowiednich umów (dla celów dowodowych powinny być to umowy pisemne) i przedłożenie ich PZPN. Także trenerzy powinni być oficjalnie w szkółce zatrudnieni. Relacja trenera z klubem może być ukształtowana dowolnie – jako umowa o pracę, zlecenie, także jako umowa z przedsiębiorcą.

Czy szkółka z certyfikatem z cyklu I musi przystąpić do cyklu III?

Tak, każda szkółka, która ma certyfikat z pierwszego cyklu musi przystąpić do trzeciego, jeśli dalej chce uczestniczyć w programie.

O czym trzeba pamiętać?

Żeby spełnić kryteria trzeba więc szczególnie pamiętać o:

 1. przekształceniu szkółki w odpowiednią formę prawną;
 2. uzyskaniu członkostwa w PZPN;
 3. zgłoszeniu drużyny do oficjalnych rozgrywek związkowych w nadchodzącym sezonie;
 4. zawarciu odpowiednich umów.

Szkółki uzyskujące certyfikat w pierwszym cyklu mogą być zaskoczone odmowną decyzją PZPN, ze względu na zmianę kryteriów dla trzeciego cyklu. Szczególną uwagę trzeba więc zwrócić na nowe kryteria.

Co z oddziałami szkółek?

W nowym programie certyfikacji nie ma już podziału na oddziały szkółek. Certyfikat może uzyskać tylko szkółka jako całość, nawet jeśli prowadzi zajęcia w kilku miejscowościach. Jeżeli więc w pierwszym cyklu certyfikat otrzymywały oddziały, to należy zwrócić szczególną uwagę na spełnienie kryterium ciągłości samodzielnego szkolenia.

Kto nie może przystąpić do programu?

Możliwości tej pozbawione są wszystkie szkółki niespełniające wskazanych wcześniej wymogów. Najczęstszym problemem będzie: prowadzenie szkółki w niewłaściwej formie prawnej, brak członkostwa w PZPN, brak odpowiednich umów albo niezgłoszenie drużyny do rozgrywek związkowych.

Oprócz tego z certyfikacji wyłączone są:

 1. szkółki z certyfikatem otrzymanym w drugim cyklu;
 2. szkółki, którym certyfikat odebrano w sezonie 2020/2021 lub 2021/2022 – oprócz szkółek, którym certyfikat odebrano w okresie od lipca do września (włącznie) 2020 roku, jeżeli odebranie certyfikatu wynikało z okoliczności stwierdzonych w sezonie 2019/2020;
 3. szkółki z zaległościami finansowymi wobec PZPN związanymi z certyfikacją, co dotyczy też podmiotów powiązanych.

Podsumowanie

Jeżeli chcemy aby nasz ośrodek otrzymał certyfikat warto uważnie i jak najszybciej przeanalizować sytuację prawną szkółki piłkarskiej przed przystąpieniem do programu. Zbyt późne sprawdzenie wszystkich przesłanek uniemożliwi uzyskanie certyfikatu w trzecim cyklu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na formę prawną szkółki, członkostwo w PZPN i zgłoszenie drużyn do rozgrywek związkowych.

Więcej informacji: Kancelaria MK Partner

Może Ci się spodobać