Spółka w Niemczech | 7 minut o prawie

przez Olaf

Istotną częścią przychodu wielu polskich przedsiębiorców stanowi eksport towarów lub usług do Niemiec. Część z nich, zainteresowanych dalszych rozwojem i zwiększeniem sprzedaży na rynku naszego zachodniego sąsiada, postanawia otworzyć działalność na terenie Niemiec.

Dokonując wyboru formy prawnej nowej działalności, przedsiębiorcy decydują się najczęściej na wybór pomiędzy Gesellschaft mit beschränkter Haftung w skrócie GmbH (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialności) lub Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), w skrócie UG, tzw. Mini-GmbH. 

Spółka GmbH

Spółka GmbH funkcjonuje na bardzo podobnych zasadach co polska sp. z o.o.; regulacje dotyczące obu spółek w prawie polskim i niemieckim są podobne. Istotna różnica, o której warto wspomnieć, to brak w przepisach niemieckich odpowiednika art. 299 k.s.h., tj. przepisu regulującego odpowiedzialność osobistej członków zarządu spółki za jej długi w przypadku bezskuteczności egzekucji względem spółki. Nie oznacza to jednak, że członkowie zarządu w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki. Podobnie jak w Polsce, zgodnie z właściwym przepisami prawa upadłościowego, członkowie zarządu zobowiązani są do terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, gdy zajdą ku temu podstawy.

Ustawowy kapitał założycielski spółki GmbH to 25.000,00 Euro, przy czym w momencie jej rejestracji wymagana jest jedynie wpłata kwoty 12.500,00 Euro. Wpłacone środki mogę zostać następnie przeznaczone na regulowanie bieżących zobowiązań spółki.

Spółka UG

Spółka UG, funkcjonuje na niemal takich zasadach jak spółka GmbH. Zasadnicza różnica pomiędzy GmbH i Mini-GmbH dotyczy minimalnego wymagana kapitału zakładowego spółki, celem jej zawiązania; w przypadku UG wynosi on 1 Euro. Rozwiązanie to jest szczególnie atrakcyjne dla mniejszych przedsiębiorców z Polski, którzy poprzez nową spółkę chcą dokonać niejako rozpoznania na niemieckim rynku. Z punktu widzenia potencjalnych klientów, konsumentów i przedsiębiorców, podmioty funkcjonujące jako GmbH postrzegane są jako bardziej wiarygodny sprzedawca lub partner handlowy.

Należy jednocześnie podkreślić, że w przypadku UG 25% rocznego dochodu wypracowanego przez spółki musi zostać zachowane w spółce jako rezerwa, której celem jest podniesienie kapitału zakładowego do 25.000 Euro. Innymi słowy, spółka UG powinna odkładać ¼ swego zysku na kapitał zakładowy, by docelowo przekształcić się w spółkę GmbH.  

Główne problemy polskich przedsiębiorców zakładających spółkę w Niemczech

Ze względu na ryzyko oszustw podatkowych w transakcjach międzynarodowych niemieckie urzędy skarbowe i banki skrupulatnie weryfikują, czy powołana spółka faktycznie będzie prowadzić działalność na terenie Niemiec, w szczególności, czy osoby wchodzące w skład zarządu podejmować będą czynność zarządcze na terenie Niemiec. Jeżeli żaden z członków zarządu nie będzie miał miejsca zamieszkania na terenie Niemiec, można spodziewać się dodatkowych czynności sprawdzających. Może to być w szczególności konieczność odbycia przez zarząd rozmowy w banku w języku niemieckim, wizyta w siedzibie spółki urzędników urzędu skarbowego, czy konieczność przedłożenia dokumentów potwierdzających, że członkowie zarządu przebywali w ostatnim czasie na terenie Niemiec.

W zależności od składu osobowego zarządu realny czas rejestracji spółki GmbH w Niemczech może potrwać około 3-6 miesięcy.

Rozmawiają: Artur Meissner | Maciej Kaczmarek

Może Ci się spodobać